Choď na obsah Choď na menu
 


Eckhart Tolle Moc prítomného okamžiku Kapitola 6

9. 9. 2009

ŠESTÁ KAPITOLA

VNITŘNÍ TĚLO

BYTÍ JE VAŠE NEJHLUBŠÍ JÁ

Hovořil jste o tom, jak je důležité být hluboce zakořeněn ve svém těle. Můžete nám říci, co tím

myslíte ?                                               

Naše tělo se může stát vstupní bránou do sféry Bytí. Pohovořme si o tom podrobněji.

Nejsem si jistý, zda přesně chápu, co myslíte slovem Bytí.

„Voda? Co tím myslíte? Nerozumím tomu." To by řekla ryba, kdyby měla lidskou mysl.

Nesnažte se pochopit Bytí. Do sféry Bytí jste již nahlédli, ale vaše mysl se snaží všechno

vtěsnat do malých škatulek, které potom označuje nálepkami. To však není možné. Bytí

nemůžeme poznat, neboť ve sféře Bytí předmět a subjekt poznání splývají v jedno.

Bytí můžeme cítit jako vždypřítomné/a jsem, které je zájmenem a formou. Cítit, a tudíž vědět,

že jste, a zůstat v tomto hluboce zakořeněném stavuje osvícení. Je to pravda, která vás

osvobodí, říká Ježíš.

Osvobodí od čeho ?

Od iluze, že nejste ničím víc než hmotným tělem a myslí. Toto „iluzorní já", jak tomu říká

Buddha, je naším základním omylem. Od strachu, který je důsledkem této iluze a který vás

mučí tak dlouho, dokud odvozujete svou totožnost z této pomíjivé formy. A od hříchu, jenž je

utrpením, kterého se nezbavíte, dokud vaše iluzorní já určuje, co si myslíte, říkáte a děláte.

REALITU HLEDEJTE ZA SLOVY

Nemám rád slovo hřích, neboť to naznačuje, že jsem souzen a shledán vinným.

To chápu. Kolem takových slov jako hřích se během staletí nahromadilo mnoho mylných

interpretací, nicméně tato slova obsahují základní pravdu. Jestliže vám tyto interpretace brání

rozpoznat realitu, kterou jednotlivá slova označují, pak je nepoužívejte. Nelpěte na slovech.

Slovo je pouhým prostředkem. Je to abstrakce. Podobně jako ukazatel ukazuje na něco jiného.

Například slovo med není med. O medu můžete hovořit, jak dlouho chcete, ale dokud jej

neochutnáte, opravdu nevíte, co to je. Jakmile med ochutnáte, slovo med ztratí svou

důležitost. Přestanete na něm lpět. Podobně je to se slovem Bůh. O Bohu můžete hovořit celý

život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje. Slovo Bůh je často jen

duševním idolem.

A může to být i naopak: kdyby se vám z nějakého důvodu nelíbilo slovo med, mohlo by vám

to zabránit v tom, abyste med kdy ochutnali. Kdybyste měli silný odpor ke slovu Bůh, mohli

byste popírat nejen slovo, ale také realitu, kterou to slovo označuje. Připravili byste se o

možnost tuto realitu vnímat. To všechno je ovšem spojeno s tím, že se ztotožňujete se svou

myslí.

Takže když vám nějaké slovo nic neříká, nahraďte je jiným slovem. Nelíbí-li se vám slovo

hřích, říkejte tomu nevědomí nebo šílenství. Tak se dostanete blíž k realitě, kterou slovo hřích

označuje.

Ani tato slova se mi nelíbí, protože naznačují, že je se mnou něco v nepořádku. Mám pocit, že

jsem souzen.

Samozřejmě že je s vámi něco v nepořádku - ale nejste souzeni. Nechci vás osobně urážet, ale

nejste snad součástí lidstva, které jen ve dvacátém století zavraždilo 100 milionů členů svého

vlastního druhu?

Máte na mysli kolektivní vinu?

To není otázka viny. Dokud jste ovládáni egoickou myslí, podílíte se na kolektivním šílenství.

Možná jste nikdy nepřemýšleli o situaci člověka ve stavu ztotožnění s egoickou myslí.

Otevřete oči a uvidíte všeprostupující strach, zoufalství, chamtivost a násilí. Podívejte se na

ukrutnosti, jež lidé působí jeden druhému a všem ostatním živým tvorům na této planetě.

Nemusíte odsuzovat. Stačí se dívat. Lidské chování je hřích. Je to šílenství. Je to nevědomí. A

především nezapomínejte pozorovat svou vlastní mysl. A hledejte v ní kořeny šílenství.

HLEDEJTE SVOU NEVIDITELNOU A NEZNIČITELNOU REALITU

Řekl jste, že naše ztotožnění s tělesnou formou je součástí iluze. Jak nám tedy naše tělo, naše

hmotná forma může pomoci uvědomit si Bytí?

Vaše viditelné a hmatatelné tělo vás nemůže dovést do sféry Bytí. Viditelné tělo je pouze

vnější schránkou či omezeným a deformovaným obrazem hlubší reality. V přirozeném stavu

spojení s Bytím však lze tuto hlubší realitu vnímat jako neviditelné vnitřní tělo. Takže „žít v

těle" znamená vnímat tělo zevnitř, vnímat život uvnitř těla a přestat se ztotožňovat s vnější

formou.

To je ovšem jen počátek vnitřní cesty, která vás vede stále hlouběji do sféry hlubokého klidu

a zároveň úžasné síly a pulzujícího života. Začnete si uvědomovat, že nejste jen

bezvýznamným, efemérním fragmentem v nepřátelském vesmíru. Pod povrchem své vnější

formy jste spojeni s něčím tak nesmírným, nepochopitelným a posvátným, že si to nelze ani

představit, ani o tom mluvit - ale já o tom teď přesto mluvím. Nedělám to proto, abych vám

dal něco, v co byste mohli věřit, ale proto, abych vám ukázal, jak to můžete poznat sami.

Dokud se ztotožňujete se svou myslí, jste odříznuti od Bytí. Jste--li soustředěni na svou mysl -

jako většina lidí -, nejste ve svém těle. Vaše mysl absorbuje celé vaše vědomí a proměňuje je

v myšlenky. Nemůžete přestat myslit. Nutkavé myšlení je kolektivní nemocí lidstva. Vaše

totožnost, odvozená z činnosti vaší mysli, není zakořeněna v Bytí a stává se zranitelnou

duševní abstrakcí, která vyvolává strach jako převládající emoci. Ve vašem životě pak chybí

to jediné, na čem záleží: vědomí vašeho hlubšího já - vaše neviditelná a nezničitelná realita.

Chcete-li si uvědomovat Bytí, musíte osvobodit své vědomí od své mysli. To je jeden z

nejdůležitějších úkolů na vaší duchovní cestě. Musíte soustředit svou pozornost nikoli na své

myšlení, nýbrž do svého těla, kde můžete vnímat Bytí jako neviditelné energetické pole, jež

dává život tomu, co vnímáte jako hmotné tělo.

SPOJTE SE S VNITŘNÍM TĚLEM

Zkuste to hned teď. Pro začátek bude dobré, když zavřete oči. Později, až se naučíte „být ve

svém těle", to nebude nutné. Soustřeďte svou pozornost do svého těla. Vnímejte je zevnitř. Je

živé? Cítíte život ve svých rukou, pažích, nohou, chodidlech - v břiše, v hrudi? Vnímáte

jemnou energii, která prostupuje celým vaším tělem a dává život každému orgánu a každé

buňce? Cítíte tuto energii ve všech částech těla zároveň jako jediné energetické pole? Na

několik minut se soustřeďte na pocity ve svém vnitřním těle. Nepřemýšlejte o nich. Vnímejte

je. Čím víc se soustředíte, tím lip je budete vnímat. Budete mít pocit, jako by každá buňka

byla živější, a máte-li dobrou představivost, můžete vidět, jak vám tělo začíná zářit. Ačkoli

vám taková představa může dočasně pomoci, soustřeďte se především na své pocity. I

sebekrásnější představa je definovaná formou, a proto nemůže proniknout tak hluboko.

§

Pocity vašeho vnitřního těla jsou beztvaré, neomezené a bezedné. Můžete jít stále hlouběji.

Soustřeďte se na všechno, co cítíte. Možná cítíte jemné pálení v rukou nebo chodidlech. To

prozatím stačí. Soustřeďte se na to. Vaše tělo se probouzí. Později budeme cvičit víc. Teď

otevřete oči, ale nepřestávejte vnímat vnitřní energetické pole ve svém těle. Vnitřní tělo leží

na hranici mezi vaší hmotnou formou a vaší podstatou, vaší pravou přirozeností. Buďte s ní

ve stálém spojení.

§

TRANSFORMACE SKRZE TÉLO

Proč většina náboženství odsuzuje nebo odmítá tělo? Zdá se, že většina duchovních hledačů

považuje tělo za překážku nebo dokonce za něco hříšného.

Proč tak málo hledačů něco našlo?

Na tělesné úrovni jsou lidé velmi blízko zvířatům. Se zvířaty sdílíme všechny základní tělesné

funkce - rozkoš, bolest, dýchání, jedení, pití, vyprazdňování, spaní, sexuální pudy a

samozřejmě narození a smrt. Po vyhnání z ráje se člověk probudil ve zvířecím těle -a to ho

velice znepokojilo. „Nic si nenamlouvej. Nejsi nic než zvíře." Tuto zjevnou skutečnost bylo

obtížné tolerovat. Adam a Eva si uvědomili, že jsou nazí, a dostali strach. Lidé začali

nevědomě popírat svou zvířecí přirozenost. Existovalo reálné nebezpečí, že by mohli

podlehnout zvířecím pudům a vrátit se do stavu naprostého nevědomí. Začala vznikat různá

tabu spojená s některými částmi těla a tělesnými funkcemi, zejména sexualitou. Světlo

lidského vědomí nebylo ještě dostatečně silné, aby se lidé mohli spřátelit se svou zvířecí

přirozeností, aby jí dovolili být- natož aby v ní hledali božskou podstatu. A tak udělali, co

udělat museli. Začali se od svého těla distancovat.

Všechna náboženství tvrdila, že člověk není svým tělem. Lidé na celém světě začali hledat

Boha, spásu nebo osvícení skrze odmítání těla. Dokonce si začali působit tělesnou bolest, aby

své tělo potrestali, protože je považovali za hříšné. Křesťané tomu říkali umrt-vování těla.

Stoupenci jiných náboženství se snažili uniknout z těla skrze extatické stavy. Mnoho lidí to

stále dělá. Dokonce i Buddha praktikoval extrémní askezi po dobu šesti let, ale osvícení

dosáhl, teprve když se této praxe vzdal.

Skutečností je, že nikdo se nikdy nestal osvíceným prostřednictvím popírání těla. Ačkoli to

může být fascinující a ačkoli můžete zakusit přechodné stavy osvobození od hmotných forem,

nakonec se vždycky musíte vrátit do svého těla, kde dochází k transformaci. Transformace je

možná jedině skrze tělo, nikoli mimo tělo. Proto žádný skutečný mistr nikdy neobhajoval

myšlenku odmítání nebo opuštění těla.

Ze starých učení týkajících se těla zůstaly jen fragmenty jako například Ježíšův výrok, že

„celé vaše tělo se naplní světlem". Dochoval se také mýtus, že Ježíš nikdy neopustil své tělo,

ale vstoupil do „nebe" ve svém těle. Téměř nikdo nechápe tyto fragmenty ani skrytý smysl

některých mýtů, takže názor, že „člověk není svým tělem", převládá do dnešního dne.

Nesčetné množství duchovních hledačů proto nenašlo osvícení.

Můžeme znovu najít ztracená učení o významu těla neboje zrekonstruovat z existujících

fragmentů?

To není nutné. Všechna duchovní učení mají svůj původ v jediném Zdroji. V tomto smyslu

vždy existoval jen jediný mistr, který se projevuje v různých formách. Já jsem tím mistrem a

vy jste tím mistrem, jakmile jsme schopni spojit se s naším vnitřním Zdrojem. S tímto

Zdrojem se můžeme spojit skrze své vnitřní tělo. Ačkoli všechna duchovní učení pocházejí z

jediného Zdroje, jakmile jsou vyslovena nebo napsána, nejsou ničím než sbírkou slov - a

slovo, jak už jsem řekl, není nic než ukazatel, jenž ukazuje na realitu. Všechna taková učení

ukazují cestu ke Zdroji.

Už jsem hovořil o Pravdě, která je skrytá ve vašem těle, ale ještě jednou shrnu ztracená učení

mistrů - takže tady je další ukazatel. Snažte se při čtení vnímat své vnitřní tělo.

KÁZÁNÍ O TĚLE

To, co vidíte jako hmotnou strukturu nazývanou tělo, není skutečné - to nejste vy. Je to

falešný obraz vaší reality, která je mimo narození a smrt, je to obraz vytvořený vaší myslí, jež

vytváří tělo jako důkaz své víry v oddělenost a ospravedlnění svého strachu. Neodmítejte však

své tělo, neboť uvnitř tohoto symbolu pomíjivosti, omezenosti a smrti, jejž vnímáte jako

iluzorní výtvor své mysli, se skrývá krása vaší nesmrtelné reality. Pravdu nehledejte nikde

jinde, neboť ji můžete najít pouze ve svém těle.

Nebojujte proti svému tělu, neboť když to děláte, bojujete proti své vlastní realitě. Vy jste

svým tělem. Tělo, které vidíte a kterého se dotýkáte, je jen iluzorním závojem. Pod ním je

skryto neviditelné vnitřní tělo, brána do sféry Bytí, do sféry věčného Života. Skrze své vnitřní

tělo jste neoddělitelně spojeni s jediným, věčně přítomným Životem - který je mimo narození

a smrt. Skrze své vnitřní tělo jste navždy totožní s Bohem.

§

MĚJTE HLUBOKÉ KOŘENY

Buďte ve stálém spojení se svým vnitřním tělem - neustále je vnímejte. To prohloubí a

promění váš život. Čím víc si uvědomujete své vnitřní tělo, tím vyšší je jeho energie. Na vyšší

energetické úrovni vás nemůže ovlivnit žádná negativita a vy přitahujete nové situace, jež

jsou odrazem této vyšší energie.

Budete-li si uvědomovat své tělo, budete zakořeněni v přítomném okamžiku. Neztratíte se ve

vnějším světě a neztratíte se ve své mysli. Vaše myšlenky a emoce, vaše obavy a touhy vás

přestanou ovládat.

Sledujte, prosím, kde je vaše pozornost v tomto okamžiku. Čtete tato slova. Ta jsou středem

vaší pozornosti. Okrajově si uvědomujete také své okolí a další lidi. Vaše mysl může reagovat

na to, co čtete. A přece to vše nemusí absorbovat veškerou vaši pozornost. Snažte se být ve

spojení se svým vnitřním tělem. Část své pozornosti soustřeďte dovnitř. Vnímejte celé své

tělo zevnitř jako jediné pole energie. Jako byste četli celým svým tělem. Tohle cvičení

opakujte v následujících dnech a týdnech.

Nesoustřeďujte svou pozornost jen na svou mysl a vnější svět. Soustřeďte se na to, co děláte,

ale zároveň vnímejte své vnitřní tělo. Zůstaňte v něm zakořeněni. Pozorujte, jak to ovlivňuje

stav vašeho vědomí a kvalitu toho, co děláte.

Kdykoli na něco čekáte, uvědomujte si své vnitřní tělo. Dopravní zácpy a čekání ve frontách

vám budou připadat zábavné. Soustřeďte se hlouběji do svého těla a budete si hlouběji

uvědomovat přítomný okamžik.

Umění uvědomovat si své vnitřní tělo se vám stane novým způsobem života; trvalé spojení s

Bytím dá vašemu životu hloubku, jakou jste nepoznali nikdy předtím.

Jste-li hluboce zakořeněni ve svém těle, je snadné být pozorovatelem své mysli. Nemůže

vámi otřást nic z toho, co se děje ve vnějším světě.

Pokud se nesoustředíte na přítomný okamžik - pokud nezůstanete ve svém těle -, budete

ovládáni svou myslí. To, co jste se naučili v minulosti, bude ovládat vaše myšlení a chování.

Občas se toho můžete zbavit, ale nikdy ne na dlouho. Tak je tomu zejména v obtížných

situacích. Vaše reakce budou nevědomé, automatické a předvídatelné, neboť budou

vyvolávány strachem, jenž je základní emocí vědomí ztotožněného s myslí.

Proto se v obtížných situacích snažte soustředit na vnitřní energetické pole ve svém těle. Stačí

jen několik vteřin, ale musíte se soustředit v okamžiku, kdy se objeví problém. Jakýkoli

odklad umožní vaší mysli, aby vás ovládla. Jakmile začnete vnímat své vnitřní tělo, ihned se

uklidníte, neboť odvedete pozornost od své mysli. Je--li nutno reagovat, vaše reakce

vycházejí z hlubší úrovně vašeho vnitřního těla. Jako je slunce jasnější než plamen svíčky,

Bytí obsahuje nesrovnatelně víc inteligence než vaše mysl.

Dokud jste ve vědomém spojení se svým vnitřním tělem, jste jako strom, který je hluboce

zakořeněn v zemi, nebo jako budova, která má hluboké a pevné základy. Tohoto srovnání

použil Ježíš v onom často nepochopeném podobenství o dvou mužích, kteří stavějí dům.

Jeden muž postaví dům na písku, a když přijde bouřka, voda dům odnese. Druhý muž kope

hluboko, až narazí na skálu, a na ní postaví dům, který voda neodnese.

NEŽ VSTOUPÍTE DO SVÉHO TĚLA, ODPUSŤTE

Když jsem se snažil soustředit se na své vnitřní tělo, měl jsem velmi nepříjemný pocit. Byl

jsem nervózní a cítil jsem jakousi nevolnost. Takže jsem necítil to, o čem tu mluvíte.

Pravděpodobně jste cítil nějakou emoci z minulosti, kterou jste si neuvědomoval, dokud jste

nesoustředil pozornost do svého těla. Pokud si takovou emoci neuvědomíte, zabrání vám

vstoupit do vnitřního těla, které leží pod ní. To neznamená, že byste o své emoci měl

přemýšlet. Stačí ji jen pozorovat a přijmout ji takovou, jaká je. Některé emoce jsou snadno

rozpoznatelné: hněv, strach, zármutek atd. Jiné je těžší pojmenovat. Mohou být jen neurčitým

pocitem neklidu nebo napětí. Není však důležité emoce pojmenovat, důležité je uvědomit si

je. Pozornost je klíčem k transformaci - a plná pozornost vede k přijetí. Pozornost je jako

paprsek světla - soustředěná síla vašeho vědomí, která transformuje všechno v sebe samu.

Ve zdravém organismu mají emoce velmi krátké trvání. Emoce je jako vlna na hladině vašeho

Bytí. Nejste-li však ve svém těle, emoce ve vás mohou přežít několik dní nebo týdnů nebo se

mohou spojit s dalšími emocemi podobné frekvence, jež tvoří vaše emoční tělo. Tento parazit

ve vás může žít mnoho let a může způsobit různé nemoci.

Proto vnímejte své emoce a snažte se zjistit, zda vaše mysl nelpí na pocitech viny, sebelítosti

nebo zášti. Jestliže ano, znamená to, že jste neodpustili. Možná jste neodpustili sobě, druhému

člověku nebo nějaké situaci - minulé, současné nebo budoucí -, kterou vaše mysl odmítá

přijmout. Ano, vaše mysl může odmítat i budoucnost, protože ji považuje za nejistou a

neovladatelnou. Odpuštění znamená vzdát se hněvu a zármutku. K tomu dojde přirozeně,

jakmile si uvědomíte, že vaše negativní emoce pouze posilují vaše falešné já. Odpustit

znamená nebránit se životu - dovolit životu, aby žil skrze vás. Odmítání života vede k bolesti

a utrpení a mnohdy k tělesnému onemocnění.

Jakmile opravdu odpustíte, osvobodíte se od nadvlády své mysli. Neschopnost odpouštět je v

povaze mysli. Ego nemůže žít bez konfliktu. Mysl nemůže odpustit. Odpustit můžete pouze v

v. Soustředíte se na přítomný okamžik, vstoupíte do svého těla a vnímáte živoucí klid, který

vyzařuje z Bytí. Proto Ježíš řekl: „Než vstoupíte do chrámu, odpusťte."

§

VAŠE SPOJENÍ S NEVIDITELNÝM BYTÍM

Jaký je rozdíl mezi vědomou přítomností a vnitřním tělem?

Vědomá přítomnost je čisté vědomí - vědomí osvobozené od mysli, od světa formy. Vnitřní

tělo je vaším spojením s neviditelným Bytím a ve svém nejhlubším aspektu je tímto Bytím:

Zdrojem, z nějž vyzařuje vědomí jako světlo ze slunce. Vědomí vnitřního těla je vědomí,

které se rozpomíná na svůj původ a vrací se ke Zdroji.

Je toto neviditelné Bytí totéž co Bytí?

Ano. Výraz neviditelné bytí'se snaží vyjádřit negativním způsobem to, co je nevyslovitelné,

nepředstavitelné a nemyslitelné. Říká, čím není, a tím ukazuje na to, čím je. Naopak Bytí je

pozitivní výraz. Ale nelpěte na žádném z těchto výrazů. Jsou to jen ukazatele.

Řekl jste, že vědomá přítomnost je vědomí osvobozené odmysli. Kdo vědomí osvobozuje ?

Vy. Ale protože jste ve své podstatě vědomím, lze říci, zeje to probuzení vědomí z iluze

formy. To ovšem neznamená, že vaše vlastní forma okamžitě zmizí v explozi světla. Můžete

pokračovat ve své přítomné formě, ale zároveň si můžete uvědomovat svou beztvarou a

nesmrtelnou podstatu.

Musím přiznat, že tomu nerozumím, ale na jisté hlubší úrovni vím, o čem mluvíte. Je to spíš

pocit než cokoli jiného. Nemýlím se?

Nemýlíte se. Pocity vás dovedou blíž k tomu, čím opravdu jste. Nemohu vám říci nic, co

byste v hloubi své duše už neznali. Jakmile dosáhnete určitého stadia vnitřního spojení,

poznáte pravdu, když ji slyšíte. Pokud jste toho stadia ještě nedosáhli, soustřeďte se na své

tělo a to vám pomůže.

ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ

Uvědomování si vnitřního těla má další blahodárné účinky v hmotné sféře. Jedním z nich je

zpomalení stárnutí hmotného těla.

Zatímco vnější tělo poměrně rychle stárne, vnitřní tělo se časem nemění. Energetické pole

vnitřního těla budete vnímat stejně ve dvaceti jako v osmdesáti. Bude stejně živé. Jakmile se

osvobodíte od své mysli a začnete žít ve svém vnitřním těle a v přítomnosti, vaše hmotné tělo

se bude cítit lehčí a živější. Čím víc si uvědomujete své tělo, tím řidší se stává jeho

molekulární struktura. Vyšší vědomí znamená oslabení iluze hmotnosti.

Ztotožňujete-li se víc se svým vnitřním tělem, než se svým vnějším tělem, žijete-li v

přítomnosti a nejste-li ovládání minulostí ani budoucností, nehromadíte čas ve své duši ani v

buňkách svého těla. Nahromadění času snižuje schopnost buněk obnovovat se. Takže když

žijete ve vnitřním těle, vnější tělo stárne mnohem pomaleji, a i když stárne, vaše věčná

podstata vyzařuje skrze vnější formu a vy nevypadáte jako starý člověk.

Existuje nějaký vědecký důkaz, který by to potvrzoval?

Vyzkoušejte to a důkazem budete vy.

POSILOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Dalším blahodárným účinkem tohoto cvičení v hmotné sféře je posílení imunitního systému,

k němuž dochází, když žijete ve svém těle. Čím víc si uvědomujete své tělo, tím silnější je váš

imunitní systém. Jako by se probudila každá buňka. Vaše tělo miluje vaši pozornost.

Pozornost je také velice účinnou formou sebeléčení. Většina nemocí přichází, když nejste

přítomni ve svém těle. Není-li pán v domě, začnou přicházet nezvaní hosté. Žijete-li ve svém

těle, nezvaní hosté nemohou vstoupit.

Vědomá pozornost posiluje také duševní imunitní systém. Tento systém vás chrání před

negativní energií druhých lidí, která je velmi nakažlivá. Žijete-li ve svém těle, zvyšuje se

frekvence vašeho energetického pole, takže všechno, co vibruje na nižší frekvenci -strach,

zlost, deprese -, existuje v úplně jiné rovině reality. Nižší frekvence už nevstupují do vašeho

vědomí, a jestliže ano, nemusíte se jim bránit, neboť vámi jen procházejí. Nepřijímejte ani

neodmítejte nic z toho, co vám říkám. Vyzkoušejte si to sami.

Existuje jedna velice účinná meditace, kterou můžete dělat, kdykoli chcete posílit svůj

imunitní systém. Tato meditace je obzvlášť účinná, když cítíte první příznaky nemoci. Také

neutralizuje poruchy ve vašem energetickém poli způsobené nějakou formou negativity.

Pokud však nežijete ve svém těle, účinky této meditace budou jen dočasné. Tady je:

Kdykoli máte čas, zejména večer před spaním nebo ráno po probuzení, „zaplavte" své tělo

vědomím. Zavřete oči. Lehněte si na záda. Soustřeďte svou pozornost na jednotlivé části těla:

ruce, nohy, břicho, hruď atd. Vnímejte energii uvnitř těchto částí. Na každou se soustřeďte po

dobu patnácti vteřin. Pak nechtě svou pozornost několikrát proběhnout celým tělem jako vlnu

od hlavy až k patě a zpátky. Pokračujte asi minutu. Pak vnímejte své vnitřní tělo jako jediné

energetické pole. Vnímejte je několik minut. Intenzivně vnímejte každou buňku ve svém těle.

Nedělejte si starosti, když vaše mysl občas odvede vaši pozornost od vašeho těla a vy začnete

o něčem přemýšlet. Jakmile si to uvědomíte, obraťte svou pozornost zpátky ke svému

vnitřnímu tělu.

VYUŽIJTE SVŮJ DECH

Když je moje mysl velice aktivní, nemohu od ní odtrhnout pozornost a nejsem schopen vnímat

své vnitřní tělo. To se stává zejména ve chvílích zármutku nebo strachu. Můžete mi dát

nějakou radu?

Kdykoli je pro vás obtížné navázat spojení se svým vnitřním tělem, soustřeďte se nejdřív na

svůj dech. Vědomé dýchání, což je velice účinná meditace, vás uvede do kontaktu s vaším

tělem. Sledujte svůj dech, jak proudí dovnitř a ven z vašeho těla. Dýchejte zhluboka a

vnímejte, jak se vám roztahuje a stahuje břicho při každém nadechnutí a vydechnutí. Zavřete

oči a představujte si, že jste obklopeni světlem nebo ponořeni do nějaké zářivé látky - moře

vědomí. Pak světlo nadechujte. Představujte si, jak vám naplňuje celé tělo. Postupně se

soustřeďte na své pocity. Nyní jste ve svém tele. Nel-pěte na žádné vizuální představě.

§

TVŮRČÍ POUŽITÍ MYSLI

Potřebujete-li použít svou mysl pro nějaký specifický účel, užívejte ji ve spojení se svým

vnitřním tělem. Mysl můžete užívat tvůrčím způsobem, jedině když si uvědomujete přítomný

okamžik a nemyslíte. Tohoto stavu dosáhnete nejsnáze skrze své tělo. Potřebujete-li najít

nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku, přestaňte myslit a soustřeďte se na své vnitřní

energetické pole. Uvědomte si vnitřní klid. Až opět začnete přemýšlet, vaše myšlení bude

svěží a tvůrčí. Kdykoli o něčem přemýšlíte, pohybujte se mezi myšlením a nasloucháním

svému vnitřnímu klidu. Jinými slovy, myslete celým tělem, nejen hlavou.

§

UMĚNÍ NASLOUCHAT

Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým tělem, nejen svou myslí. Vnímejte

energetické pole svého vnitřního těla. To odvrátí vaši pozornost od myšlení a vytvoří klidný

prostor, který vám umožní opravdu naslouchat. Dáváte druhému člověku prostor - prostor být.

To je ten nejcennější dar, jaký můžete darovat. Většina lidí neumí naslouchat, protože jejich

pozornost je soustředěna na myšlení. Proto nevnímají to, na čem opravdu záleží: Bytí druhého

člověka pod povrchem mysli a slov. Samozřejmě že Bytí druhých můžete vnímat pouze skrze

své vlastní Bytí. Tohle je počátek vědomí jednoty, kterou je láska. Na nejhlubší úrovni Bytí

jste totožní se vším, co existuje.

Většina lidských vztahuje založena na interakci lidských myslí, nikoli na komunikaci lidských

bytostí. Proto je v lidských vztazích tolik konfliktů. Dokud jste ovládáni svou myslí,

nevyhnete se problémům. Spojení s vnitřním tělem vytváří volný prostor, v němž lidské

vztahy mohou vzkvétat.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.